Μελέτη Περιβάλλοντος, Ενότητα 2η, Τα ζώα του τόπου μου

 

Οι δραστηριότητες είναι σύμφωνες με το πνεύμα και τη φιλοσοφία της σύγχρονης παιδαγωγικής, καθώς στηρίζονται στις προϋπάρχουσες εμπειρικοβιωματικές γνώσεις των παιδιών.

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ομαδοσυνεργατική και διερευνητική και ο ρόλος του δασκάλου είναι ρόλος οργανωτή, καθοδηγητή. Υπάρχει διαθεματικότητα καθώς γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας, τις Νέες Τεχνολογίες και τα τεχνικά.

Δίνονται κίνητρα στους μαθητές για παρατήρηση, στοχασμό, προβληματισμό, ανάκληση στοιχείων, συζήτηση.

Γίνεται χρήση εννοιολογικού χάρτη με εικόνες που ενδείκνυται για την Α Δημοτικού.

Εφαρμόζονται πολλαπλές διδακτικές στρατηγικές απαγωγικές και επαγωγικές και πραγματοποιείται μια διαμαθητική επικοινωνία κατά τη διδασκαλία που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, ώστε οι μαθητές να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης.

Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας

 

 

 

 

Εργασίες μαθητών:

 
Διαβάστε επίσης: