Αυτή η εφαρμογή περιέχει δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες των εμβαδών των γεωμετρικών σχημάτων με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

 

Η διδασκαλία γίνεται με εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ και με τη βοήθεια δυναμικών σχημάτων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους μετρήσεις και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα ο καθένας ή εργαζόμενοι ανά ομάδες. Παρουσιάζονται όλα τα γνωστά εμβαδά που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, όπως επίσης και αποσαφηνιζονται και έννοιες που έχουν σχέση με αυτά όπως το μοναδιαίο μέγεθος το ύψος στα τρίγωνα και στα παραλληλόγραμμα.


Εμβαδό κύκλου

https://peirserron.gr/index.php/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7/943-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84-%CF%84-%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-65

Εμβαδό τριγώνου

https://peirserron.gr/index.php/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7/937-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85,-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82,-%CE%BA%CE%B5%CF%86-63

https://peirserron.gr/index.php/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7/936-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-63