Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώνει τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των κάτωθι σχολικών μονάδων για απόσπαση ή διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών (παρ. 4α, αρθ. 329 του ν. 4072/2012, Α΄ 86).

Οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση στα Π.Π.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα βιογραφικά τους στοιχεία στο ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου της προτίμησής τους, μέχρι την Κυριακή 9/9/2012. Την ίδια αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του σχολείου (υπόψη ΕΠ.Ε.Σ.) μέχρι τη Δευτέρα 10/9/2012. Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τις εν λόγω αιτήσεις.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε ένα μόνον Π.Π.Σ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οργανικά και εφ’ όσον έχουν διδακτική προϋπηρεσία τέσσερα έτη. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων θα προχωρήσουν στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών και θα τον αποστείλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την Τρίτη 11/9/2012. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντός δυο εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: (https://www.minedu.gov.gr/). Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: depps at minedu.gov.gr". Όπου  at βάζετε @.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, στο Π.Π.Σ. που θα τοποθετηθούν με απόσπαση, θα διατεθούν σε άλλο Π.Π.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει γεωγραφικά το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Αίτηση, Βιογραφικό σημείωμα ενδιαφερομένου