Από την ιστοσελίδα των "Μαθηματικών της φύσης και της ζωής":

Θέματα παλαιοτέρων διαγωνισμών:

Διαγωνισμός 2005

Διαγωνισμός 2006

Διαγωνισμός 2007

Διαγωνισμός 2008

Διαγωνισμός 2009

Διαγωνισμός 2010

Διαγωνισμός 2011

Διαγωνισμός 2012