Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2204/Τβ΄/26-07-2012 καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν από την οικεία Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατόπιν να αποσταλούν στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών είναι:

 

1. Αίτηση του δικαιούχου.

 

2. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. 

 

Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

 

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

 

6. Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IBAN).


Αναλυτικά το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ.