1. Όνομα λογισμικού: Σύγκριση

sigkrisi

Το λογισμικό ανήκει στο πρόγραμμα «Το νησί του άσσου» το οποίο διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου (www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mathimatika-A-B.zip). Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν λογισμικά για τα μαθηματικά της Α΄ και Β΄ δημοτικού. Στην επιλογή «ΕΝΑΡΞΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ Δημοτικού - 1-5 ΑΡΙΘΜΟΙ και ΠΡΑΞΕΙΣ ή 0 και 6-10 ΑΡΙΘΜΟΙ και ΠΡΑΞΕΙΣ ή 0-20 ΑΡΙΘΜΟΙ και ΠΡΑΞΕΙΣ - Σύγκριση»βρίσκεται το ακόλουθο λογισμικό.

Σύνδεση με το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Δημοτικού:

Κεφάλαιο 12ο «Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < »

Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι να πειραματιστεί ο μαθητής με τα σύμβολα =, > και < και τις αριθμολέξεις.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

  • συγκρίνει και διατάσσει αριθμούς (μέχρι το 20) (Α΄, Αρ5)
  • διερευνά τις σχέσεις των αριθμών μέχρι το 20 (Α΄, Αρ6)

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Το λογισμικό έχει 2 επίπεδα δυσκολίας για κάθε εύρος αριθμών που θα επιλέξει ο παίχτης. Στο εύκολο επίπεδο υπάρχει αναπαράσταση της ποσότητας και του αριθμού ώστε να κατανοήσει ο μαθητής ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλο. Έτσι μόλις εξοικειωθεί με τα σύμβολα και τις αριθμολέξεις ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει και το δύσκολο επίπεδο όπου η εικονική αναπαράσταση παραλείπεται.