ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22

 

 

Τ

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Δημ. Σχ. Σερρών λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την Υπουργική Απόφαση 58877/Δ6/2021 - ΦΕΚ 2184/Β/25-5-2021 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
Β) την υπ΄ Αριθμ. 2η /3-9-2021 Πράξη του ΕΠΕΣ του ΠΣ. Σερρών
Γ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) «Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022»
   
προκηρύσσει

 

 

- Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρια) στη Β΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στη Β΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθητή (αγόρι) στη Δ΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στη Δ΄τάξη του σχολείου μας
- Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρια) στην Ε΄τάξη του σχολείου μας

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00 πμ, υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ/της Διεύθυνσης του σχολείου και είναι δημόσια και ανοικτή. Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.
Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.
Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας την οποία θα συμπληρώσουν στη διεύθυνση του σχολείου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι την Τρίτη 7/9/2021 και ωρα 12.00 το μεσημέρι.


          
                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ